הצעה לפריסה שנתית ללימוד משנה בכיתה ז

הפריסה מוצעת לשנים שבהן חודש אלול הינו חודש לימודים מלא.
בשנים שבהן שנת הלימודים מתחילה סמוך לראש השנה וישנם שיעורים בודדים לפני החגים,
ניתן להתחיל את הלימוד ביחידות 32-34 . יחידות אלו עוסקות בהצלת חפצים משריפה בשבת,
ומתאימות ללמידה ב4-5 שיעורים.
לאחר מכן מומלץ להתחיל את הלימוד בתחילת החוברת במסכת בבא מציעא.

חודשיחידות בחוברת
"מסע אל המשנה"
משניותמספר שיעורים מוערךנושאי המשניות
אלול1-4בבא מציעא ב, א-ג8השבת אבידה
תשרי5-7בבא מציעא ב, ד-ו4השבת אבידה
חשון8-11בבא מציעא ב, ז-י9השבת אבידה ופריקה וטעינה
כסלו12-14בבא מציעא ב, יא

בבא מציעא ו, א-ב

6דיני קדימות

פועלים שהטעו זא"ז

ביטול/ שינוי עסקה

טבת15-19בבא מציעא ו, ג, ו-ח

בבא מציעא ז, א

9דיני אומנים

תנאי עבודת פועלים

שבט20-22בבא מציעא ט, יא-יג8תשלום שכר שכיר ודיני משכון

סיכום ללימוד במסכת בבא מציעא

אדר23-25שבת ז, א-ב8הקדמה למסכת שבת

לט אבות מלאכה

ניסן26שבת ז, ג2הוצאה מרשות לרשות
אייר27-31שבת ז, ד

שבת א, א-ד

7נושאים שונים
סיוון23-34שבת טז, א-ג5הצלת חפצים משריפה בשבת

סיכום ללימוד במסכת שבת