מדריך למורה יחידה 12

פרק ב משנה יא
דיני קדימות בהשבת אבדה, במצוות פריקה וטעינה ובמצוות פדיון שבויים

מערך שיעור מוצע

זמן הוראה מומלץ: שני שיעורים

א. פתיחה: שיתוף תלמידים בדמות משמעותית בחיים שלהם ומדוע.

ב. מקרא מפה: הדגשה שמדובר ברב מובהק שרוב תורתו ממנו, והדגשה של משמעות הדבר.

ג. צעד ראשון: יצירת תרשים כאמד"ט של המשנה והתבוננות בו.

ד. צועדים ביחד: לימוד בחברותות ואיסוף במליאה של התשובות לכל השלבים.

ה. הגעת ליעד: לתת לתלמידים כמה דקות לנסח תשובות בכתב, ואחר כך לבקש מהם לשתף ולהסביר.

ו. לשיעורי בית: משימת סיכום לפרק ב (אפשר לתת על זה ציון).

תוכן

המשנה עוסקת בדיני קדימויות במצוות השבת אבדה, פריקה וטעינה ופדיון שבויים. הדינים הראשונים במשנה מקדימים את השבת
אבדתו של אדם לאבדת אביו או רבו. העיקרון בדינים אלו הוא אותו עיקרון שבו הרחבנו במשנה ט, שלך קודם לשל כל אדם.

רוב המשנה עוסקת בהקדמת רבו לאביו. משנה זו עוסקת אך ורק ברבו המובהק, שרוב תורתו ממנו, מציאות שהיום קיימת לעיתים
נדירות. קשה לתלמידים להבין באמת את הסיבה 'שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא'. דווקא משום כך
חשוב לעסוק בעיקרון זה, שערך התורה, ערך הרוח בחיים שלנו, גדול מערך החומר, מהחיים הפיזיים. אדם מחויב להקדים את אבדתו של
האדם שהעניק לו את חייו הרוחניים. לכן אם היה אביו חכם של אביו קודמת.

מבנה

התלמידים מתבקשים לסדר את המשנה בתרשים כאמד"ט, ולאחר מכן לחלק אותו לשלושה חלקים.

%d7%91%d7%91%d7%90-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%90-%d7%91-%d7%99%d7%90

הצעות הוראה, המחשה ויישום

א. כדי להמחיש ולפתוח את הלב לקבל את המשנה, אפשר לבקש מהתלמידים לחשוב על דמות משמעותית בחיים שלהם. לשאול אותם
למה בחרו בדמות הזאת ולכתוב את הסיבות על הלוח. לאחר שכל התלמידים דברו להתבונן על הסיבות ולבחון: האם מדובר בסיבות
גשמיות? נפשיות-רוחניות?

ב. ללמד מהו רבו המובהק, ולהתבסס על הפעילות הקודמת כדי להסביר מהי המשמעות שלו: המשנה עוסקת בדיני קדימויות הקשורות
לדמות מאד משמעותית בחייו של האדם – רבו המובהק. מעט אנשים זוכים היום לכך שיש להם רב מובהק – אדם שלימד אותם את רוב
חכמתו, תורתו, כלומר זהו האדם שבנה אותם להיות מה שהם לא מבחינה חומרית אלא רוחנית.

ג. להראות לתלמידים את הברייתא ואת השו"ע, שיראו שבברייתא יש שלוש דעות, ובפסיקת ההלכה אחת. כמובן לשאול איזו מן הדעות
בברייתא נפסקה להלכה.  בכיתות המתאימות ניתן לקיים דיון גם בדעות האחרות בברייתא, ולשים לב שבכל אחת מהן המילה "חכמה"
מתפרשת באופן אחר.

ד. להדגיש באיסוף לאחר החברותות שאם היה אביו חכם– כלומר אביו הוא זה שבנה אותו מבחינה רוחנית, אז כמובן שאביו קודם.

ה. במשימת הסיכום למשניות ט-יא התלמידים מתבקשים לתכנן פעילות על אחד הנושאים שנלמדו. אפשר להציע למספר תלמידים
להעביר את הפעילות לחברי הכיתה או לתלמידי כיתה אחרת בבית הספר.

 

הפנמה / ערכים

הקדמת חיי עולם הבא לחיי עולם הזה היא ערך מאד משמעותי, ורחוק מחיי התלמידים. נראה שהצד הפיזי הרבה יותר חזק, יותר
משמעותי, יותר מושך, ויחד עם זה צריך להבין שאמנם הקב"ה כך ברא את העולם, שרק את הצדדים הפיזיים אנחנו מסוגלים לראות, אך
הכוח והחשיבות של עולם הרוח הם לאין ערוך משל עולם החומר. אפשר לתת דוגמאות כמו של אדם מאד חזק פיזית, אבל פחדן ובלי רצון–
הוא לא יצליח להילחם, או אדם בריא אך לא רוצה לחיות, וכד'.

 

לאחר היחידה מופיעה משימת סיכום לפרק ב במסכת בבא מציעא. מומלץ לתת לשיעורי בית שכוללים ציון את משימת הסיכום
לפרק ולתת את הניקוד כך:

לכל דין שהתלמיד מוצא בסיפור ובפרק 10 נקודות: 4 על זיהוי הדין, 3 ציטוט מתאים, 3 כתיבה מדויקת של הדין בלשון התלמיד.

התלמידים צריכים לכתוב עד עשרה דינים שמצאו בסיפור.